fbpx

תקנון התחרות

תנאים כלליים

1. חברת א.נ עסקים עושים עושים בע”מ (להלן – עורכת התחרות), מכריזה על תחרות לבחירת “עצמאית השנה” לשנת 2020 (להלן -התחרות).

דירוג המתחרים, בחירתם או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות , מובהר כי עורכת התחרות לא תהיה חייבת לנמק את החלטתה בנוגע לזוכות בתחרות וכך ביחס לכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתה.

2. פרטי התחרות, וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.

3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.

4. כתובת האתר בו מתקיימת התחרות הינו https://woman.bizmakebiz.co.il – להלן האתר.

5. התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי עורכת התחרות. לעורכת התחרות הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או להקדים מועדו של כל שלב בתחרות. לעורכת התחרות הזכות להפסיק את התחרות -כולה או כל שלב שבה -בכל עת, ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר. לעורכת התחרות הזכות לשנות את כללי ו/או שלבי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר.

6. ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפות בתחרות. עורכת התחרות לא תישא באחריות לכל נזק, מסוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהמשתתפות עקב ו/או בקשר עם השתתפותן ו/או אי השתתפותן בשלב כלשהו בתחרות. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתפת בתחרות מנעה ממנה להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, תהיה עורכת התחרות פטורה מאחריות לכל נזק כאמור.

7. עובדות עורכת התחרות אינן רשאיות להשתתף בתחרות, אך היות ועורכת התחרות מאגדת אלפי בעלות עסקים עצמאיות ביניהן מנהלות קבוצה, רכזות, פרילנסיות ובעלות תפקידים התנדבותיים שונים בארגון יובהר כי הן רשאיות להשתתף בתחרות ובתנאי שאין ביניהן לבין עורכת התחרות יחסי עובד מעביד.

8. למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973 חלה עליו, על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתפת בתחרות מוחזקת כמי שמודעת לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה. המשתתפת בתחרות מסכימה, מצהירה ומתחייבת בזאת כי הינה פוטרת את עורכת התחרות ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

9. משתתפת בתחרות מתחייבת לשפות את עורכת התחרות, מנהליה או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפי מי מהם, אם הפרה במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ו/או אם זכתה בפרס, הפרה או לא קיימה במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

10. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורכת התחרות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

תנאי התחרות

11. המשתתפות תוכלנה להירשם באתר החל מה 1/3/2020 עד ה 31/03/2020.


12. בתחרות תשתתפנה רק עצמאיות בעלות עסקים ישראליים שהוקמו כחוק (עוסקת פטורה, עוסקת מורשה, בעלת חברה בע”מ).

זכויות יוצרים ופרטיות

13. המשתתפות בתחרות מוותרות על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לפגיעה בפרטיות ובכלל זה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 בגין פרסומים מכל מין וסוג שהוא שייכללו במסגרת התחרות ו/או בהקשר אליה.

14. המשתתפות בתחרות מוותרות על כל טענה בדבר זכויות יוצרים ביחס לחומרים מכל מין וסוג כלשהו שיוגשו ו/או יפורסמו במסגרת השתתפותן בתחרות. ידוע למשתתפות כי לעורכת העיתון הזכות לפרסם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תמונות, סרטונים, טקסטים או חלק מהם, והמשתתפות מביעים מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ”ל יעשו בחומרים.

15. המשתתפות מתחייבות ומצהירות כי הן בעלות הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם בחומרים שהועלו על ידן ו/או מטעמם לאתר התחרות במסגרת השתתפותן בתחרות. ככל שיש בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בטקסטים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם, מתחייבות המשתתפות להשיג את הסכמתם הכתובה של בעלת הזכויות לכל שימוש על ידי עורכת התחרות במסגרת התחרות כאמור לעיל.

16. כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של עורכת התחרות, או של צדדים שלישיים שעורכת התחרות קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של עורכת התחרות בכתב ומראש.

מהלך התחרות

17. הרישום לתחרות והעלאת הפרטים לאתר תהיה בין התאריכים 01/03/2020 – 31/03/2020.

18. לאחר הרישום ואישור הפרטים שהועלו בו עורכת התחרות תעלה את פרטי המתחרה לאתר התחרות

19. ההצבעה למשתתפות התחרות תהיה מרגע שעלו הפרטים לאתר עד לתאריך 14/04/2020 בשעה 23:59.

20. ההכרזה על דירוג המתחרות בתחרות תהיה ב 16/04/2020.

אופן הדירוג ובחירת עצמאית השנה:

21. בכל פרופיל של מועמדת באתר יש אפשרות לדרג אותה באמצעות לחיצה על אייקון הדירוג.

22. מערכת הדירוגים עובדת כך שהיא לא מאפשרת לבחור יותר מפעם אחת את אותה המשתתפת מאותו אייפי.

23. מאותו אייפי ניתן לבחור מספר משתתפות.

24. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות למחוק דירוגים של מועמדת אשר ייראה שהבחירות בה מושפעות ממניפולציה טכנית כגון בחירות מרובות בזמן מאוד קצר, דירוגים על ידי בוטים או כל דבר שעורכת התחרות תחשיב אותו כמניפולציה לשינוי דירוג המתחרה באופן בלתי הוגן.

25. עורכת התחרות שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתה של זוכה בפרס, באחד המקרים הללו:
   25.1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה הטוענת לזכייתה.
   25.2. כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין או על פי התקנון, לעכב או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.

26. העצמאית שיהיו לה מספר הבוחרים הגדול ביותר תוכר כעצמאית השנה ותזכה בפרסים בשווי כספי כפי שיפורט בדף הפרסים באתר.

27. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את מספר הזוכות וכן להקטין או להגדיל את שווי הפרסים להן יהיו זכאיות המתמודדות בתחרות.

28. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבחור לכל אחת מהזוכות בתחרות את הפרסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

29. לעורכת התחרות אין ולא תהיה שום אחריות לטיב ואיכות הפרסים שיינתנו לזוכות על ידי נותני החסות.

30. הפרס אינו ניתן להמרה בידי הזוכה, בכסף או בשווה כסף.

31. הפרס הוא אישי לזוכה בעלת העסק בלבד ואינו ניתן להסבה או להמחאה לאדם או גוף אחר או צד שלישי כלשהו.

תנאים נוספים

32. ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו. התחרות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמם, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, והכללים בדבר הזכייה בפרסים. עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות לא תופרע וללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

33. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לעורכת התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפות ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות.
דין, שיפוט והתיישנות

34. פרטי המשתתפות לא יועברו לידי גורמי צד שלישי, אך עורכת התחרות רשאית לשגר למשתתפות בתחרות פרסומות לשירותים ומוצרים בדרכים שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים ואפליקציות מסרים מיידים כגון ווטסאפ.״

דין, שיפוט והתיישנות

35. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה (12 חודשים) ממועד סיומו. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל.